Condicions generals de contractació

Introducció

 Aquest document contractual regeix les Condicions Generals de contractació de productes (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web serviflytech.es, propietat de FLYTECH S.A. sota la marca comercial de FLYTECH, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes. FLYTECH S.A. arxivarà el document electrònic on es formalitzi la compra i el tindrà a disposició el CLIENT per si aquest li ho demana.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi
 • És una persona amb prou capacitat per
 • Assumeix totes les obligacions que s’hi

 

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

 

El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 

Identitat de les parts contractants

 D’una banda, el PRESTADOR dels productes contractats per l’USUARI és FLYTECH S.A., amb domicili social a Carrer Sardenya, 284-286 – 08013 Barcelona, NIF A58513771 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 932655462.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

 

Objecte del contracte

 Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

 

 

Rectificació de les dades

 Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades al lloc web o en els documents generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu aalarcon@flytech.es perquè el PRESTADOR els corregeixi com més aviat possible.

L’usuari podrà mantenir actualitzades les seves dades accedint al seu compte d’usuari.

 

 

Procediment de contractació

 L’USUARI, per poder accedir als productes que ofereix el PRESTADOR, ha de ser major d’edat o menor emancipat i s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i es compromet a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar el PRESTADOR de la pèrdua o robatori de les dades o del possible accés per un tercer no autoritzat, per tal que aquest pugui bloquejar-les immediatament.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament i lliurament de
 3. Dret de
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de
 10. Forma de pagament, despeses i
 11. Procés de
 12. Dissociació i suspensió o rescissió del
 13. Garanties i
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

 

 

1.  CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha  estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

 

 

2.  ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES

 

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

 

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant empreses de missatgeria, segons la destinació designada lliurement per l’USUARI.

 

L’enviament s’efectuarà un cop s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament de la comanda.

 

El termini d’entrega es comprèn entre 2 i 6 dies laborables, segons la població de destí. La data prevista d’enviament i lliurament es subministraran prèviament a la confirmació de la comanda.

 

 

Falta d’execució del contracte a distància

 

En cas de no poder executar el contracte perquè el producte o servei contractat no estigui disponible en el termini previst, cal informar l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

 

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

 

L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o un delegat seu, hagi signat el document de recepció de l’entrega.

 

El PRESTADOR respondrà davant l’usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament de la comanda, podent l’USUARI, mitjançant una simple declaració, exigir l’esmena d’aquesta manca de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. En qualsevol d’aquests supòsits l’USUARI podrà exigir, a més, la indemnització de danys i perjudicis, si escau.

 

L’USUARI tindrà dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent de l’preu del producte adquirit fins que el PRESTADOR compleixi amb les obligacions establertes en aquest contracte.

 

Correspon a l’USUARI verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i reclamacions que puguin justificar-se en el document de recepció de l’entrega.

 

 

3.  DRET DE DESISTIMENT

 

Formulari de desistiment: https://serviflytech.es/formulari-desistiment.pdf

 

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la formalització del contracte de compravenda en cas d’una prestació d’un servei, per exercir el dret de desistiment. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial (article 103 del RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries).

 

El dret de desistiment no és aplicable (art. 103 RDL 1/2007, de 16 de novembre) als contractes que es refereixin a:

 

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de

 

 1. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions de mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de

 

 1. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament

 

 1. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb

 

 1. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del

 

 1. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

 

 1. El subministrament de begudes alcohòliques el preu hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real depengui de fluctuacions de mercat que l’empresari no pugui

 

 1. Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s’ha d’aplicar a aquests serveis o béns addicionals .

 

 1. El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del

 

 1. El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals

 

 1. Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

 

 1. El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

 

 1. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de

 

Cal comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, tot sol·licitant un número de devolució mitjançant correu electrònic a aalarcon@flytech.es, tot indicant el número de factura o comanda  corresponent.

 

Un cop l’USUARI hagi rebut el número de devolució, haurà de fer arribar el producte al PRESTADOR, tot indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili de FLYTECH S.A., Carrer Sardenya, 284/286 – 08013 Barcelona

 

 

4.  RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

 

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

 

Postal: FLYTECH S.A., Carrer Sardenya, 284/286 – 08013 Barcelona

 Telèfon: 932655462

E-mail: aalarcon@flytech.es

 

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

 

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

 

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

5.  FORÇA MAJOR

 

Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

 

 

6.  COMPETÈNCIA

 

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

 

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

 

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

 

 

7.  GENERALITATS DE L’OFERTA

 

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

 

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de FLYTECH S.A. o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

 

 

8.  PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

 

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament o comunicació, manipulació o qualsevol altre servei addicional i annex al producte adquirit.

 

Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

 

Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

 

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

 

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’ha d’enviar en format paper juntament amb el producte adquirit. En cas de voler rebre-la per correu electrònic, ho ha de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment pot revocar aquesta decisió.

 

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 932655462 o a través del correu electrònic a l’adreça aalarcon@flytech.es.

 

 

9.  DESPESES DE TRANSPORT

 

Els preus publicats a la botiga inclouen despeses d’enviament, llevat de pacte exprés per escrit en contrari.

 

 

10.  FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

 

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 

 • Targeta de crèdit

 

 

Mesures de seguretat

 

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

 

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent i que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

 

Està prohibida, en virtut dels programes de les marques de targetes, la venda o oferta d’un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

 

 

11.  PROCÉS DE COMPRA

 

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedeix a calcular els càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

 

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

 

Des de la web es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

 

 1. Entrar al web www.serviflytech.es.
 2. A la imatge principal, clicar a “Més informació”.
 3. Triar entre Alumnes Balears i Alumnes Catalunya. Clicarem a Alumnes Catalunya.
 4. Accedirem a “El meu compte” i ens registrarem segons el codi facilitat pel centre educatiu.
 5. Un cop registrats, el web ens portarà a l’apartat “Botiga” on trobarem l’equip informàtic.
 6. Seleccionem l’equip i les possibles opcions i / o accessoris, afegint la selecció a la cistella.
 7. Acabada la selecció, visualitzem la cistella.
 8. Confirmada la selecció, anirem a CAIXA.
 9. Indicar dades personals per facturar (nom i cognoms, NIF o CIF, telèfon, adreça completa).
 10. Acceptar termes i condicions i realitzar la comanda.
 11. Introduir dades de targeta de crèdit, acceptar i finalitzar la comanda.

 

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

 

 

12.  DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

 

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

 

El PRESTADOR pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis, en la seva totalitat o en part, quan l’USUARI no compleixi les obligacions establertes en aquest contracte o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús que li siguin aplicables.

 

Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

 

 

13.  GARANTIES I DEVOLUCIONS

 

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

 

 

Article 114. Principis generals.

 

El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, i a respondre davant seu de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte.

 

Article 115. Àmbit d’aplicació.

 

 1. Estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol els contractes de compravenda de productes i els contractes de subministrament de productes que s’hagin de produir o

 

 1. El que preveu aquest títol no és aplicable als productes adquirits mitjançant venda judicial, a l’aigua o al gas, quan no estiguin envasats per a la venda en volum delimitat o quantitats determinades, i a l’electricitat. Tampoc és aplicable als productes de segona mà adquirits en subhasta administrativa a la qual els consumidors i usuaris puguin assistir

 

Article 116. Conformitat dels productes amb el contracte.

 

 1. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable:

 

 1. S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o

 

 1. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix

 

 1. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor i usuari quan ho hagi posat en coneixement del venedor en el moment de la formalització del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a l’ús

 

 1. Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari fundadament pugui esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si s’escau, de les declaracions públiques sobre les

 

 

 

característiques concretes dels productes fetes pel venedor, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o a l’etiqueta. El venedor no queda obligat per aquestes declaracions públiques si demostra que desconeixia i no es podia esperar raonablement que conegués la declaració en qüestió, que la declaració havia estat corregida en el moment de la formalització del contracte o que la declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte.

 

 1. La falta de conformitat que resulti d’una instal·lació incorrecta del producte s’equipara a la falta de conformitat del producte quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda o subministrament que regula l’article

115.1 i hagi estat realitzada pel venedor o sota la seva responsabilitat, o pel consumidor i usuari quan la instal·lació defectuosa sigui deguda a un error en les instruccions d’instal·lació.

 

 1. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegui o no hagi pogut fundadament ignorar en el moment de la formalització del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats pel consumidor i

 

Article 117. Incompatibilitat d’accions.

 

L’exercici de les accions que preveu aquest títol és incompatible amb l’exercici de les accions derivades del sanejament per vicis ocults de la compravenda.

 

En tot cas, el consumidor i usuari té dret, d’acord amb la legislació civil i mercantil, a ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats de la falta de conformitat.

 

Article 118. Responsabilitat del venedor i drets del consumidor i usuari.

 

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu aquest títol.

 

Article 119. Reparació i substitució del producte.

 

 1. Si el producte no és conforme amb el contracte, el consumidor i usuari pot optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o Des del moment en què el consumidor i usuari comuniqui al venedor l’opció elegida, les dues parts s’hi han d’atenir. Aquesta decisió del consumidor i usuari s’entén sense perjudici del que disposa l’article següent per als casos en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte.

 

 1. Es considera desproporcionada la forma de sanejament que en comparació de l’altra imposi al venedor costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per al consumidor i

 

Per determinar si els costos no són raonables, les despeses corresponents a una forma de sanejament han de ser, a més, considerablement més elevades que les despeses corresponents a l’altra forma de sanejament.

 

Article 120. Règim jurídic de la reparació o substitució del producte.

 

La reparació i la substitució s’han d’ajustar a les regles següents:

 

 1. Són gratuïtes per al consumidor i usuari. La gratuïtat comprèn les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els

 

 1. S’han de portar a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per al consumidor i usuari, tenint en

 

 

 

compte la naturalesa dels productes i de la finalitat que tenien per al consumidor i usuari.

 

 1. La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article 123. El període de suspensió comença des que el consumidor i usuari posa el producte a disposició del venedor i conclou amb el lliurament al consumidor i usuari del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, el venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que en van motivar la reparació, i es presumeix que es tracta de la mateixa falta de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes del mateix origen que els inicialment

 

 1. Si un cop conclosa la reparació i lliurat el producte aquest segueix sent no conforme amb el contracte, el consumidor i usuari pot exigir la substitució del producte, llevat que aquesta opció sigui desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol.

 

 1. d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article 123 des de l’exercici de l’opció pel consumidor i usuari fins al lliurament del nou Al producte substitut li és aplicable, en tot cas, l’article 123.1, paràgraf segon.

 

 1. Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, el consumidor i usuari pot exigir la reparació del producte, llevat que aquesta opció resulti desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol.

 

 1. El consumidor i usuari no pot exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

 

Article 121. Rebaixa del preu i resolució del contracte.

 

La rebaixa del preu i la resolució del contracte són procedents, a elecció del consumidor i usuari, quan aquest no en pugui exigir la reparació o la substitució i en els casos en què aquestes no s’hagin portat a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor i usuari. La resolució no és procedent si la falta de conformitat és d’escassa importància.

 

NOTA segons art. 108.2: S’informa l’USUARI que només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament. En cap cas serà responsable de la disminució de valor dels béns si l’empresari no l’ha informat del seu dret de desistiment d’acord amb l’article 97.1.i).

 

Article 122. Criteris per a la rebaixa del preu.

 

La rebaixa del preu ha de ser proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hauria tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

 

Article 123. Terminis.

 

 1. El venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del En els productes de segona mà, el venedor i el consumidor i usuari poden pactar un termini més curt, que no pot ser inferior a un any des del lliurament.

 

Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui nou o de segona mà, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

 

 1. Llevat que hi hagi una prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri en la factura o tiquet de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest és

 

 1. El venedor està obligat a lliurar al consumidor o usuari que exerciti el seu dret a la reparació o substitució, justificació documental del lliurament del producte, en la qual consti la data de lliurament i la falta de conformitat que origina l’exercici del

 

De la mateixa manera, juntament amb el producte reparat o substituït, el venedor ha de lliurar al consumidor o usuari la justificació documental del lliurament en la qual consti la data d’aquesta i, si s’escau, la reparació efectuada.

 

 1. L’acció per reclamar el compliment del que preveu el capítol II d’aquest títol prescriu al cap de tres anys des del lliurament del

 

 1. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. L’incompliment del termini no suposa la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, i el consumidor i usuari, no obstant això, és responsable dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard de la comunicació.

 

Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que la comunicació del consumidor i usuari ha tingut lloc dins el termini establert.

 

Article 124. Acció contra el productor.

 

Quan al consumidor i usuari li sigui impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se al venedor per la falta de conformitat dels productes amb el contracte pot reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del producte.

 

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessi, als efectes d’aquest títol, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per al venedor, el productor ha de respondre per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

 

Qui hagi respost davant del consumidor i usuari disposa del termini d’un any per repetir davant el responsable de la falta de conformitat. El termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

 

 

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes objecte d’aquestes Condicions es sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI, al lloc de compliment de l’obligació o aquell en què es trobi el bé si aquest és immoble.